Open job position: Førstelagmann – Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 10:15:52 +0100
Deadline: Snarest


Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger

Østregate 41
2317 HAMAR
Web: http://www.domstol.no/

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som førstelagmann ved Eidsivating lagmannsrett

Jobbnorge ID: 162938

Eidsivating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter med hovedkontor i Hamar tinghus. Domstolen er ankeinstans for alle tingrettene og jordskiftedomstolene i Hedmark og Oppland, samt to av tingrettene i Akershus. Ved domstolen er det 26 ansatte herav 15 dommere, én administrasjonssjef, én utreder og ni saksbehandlere. Det blir ledig et embete som førstelagmann ved Eidsivating lagmannsrett. Tiltrdelse etter nærmere avtale.

Vi kan tilby

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • lederprogram ved oppstart
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises spesielt til Praksis/Policynotat, kap. 5, “Lederkriterier i norske domstoler”.

For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. For stillingen kreves at kandidaten kan sikkerhetsklareres for høyeste nivå. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som førstelagmann lønnes for tiden med kr. 1 523 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Innstillingsrådet v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden “Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 12. februar 2019

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 0403-2019-01-77 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Embete som førstelagmann ved Eidsivating lagmannsrett for Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957167

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger
Bransje Juridisk arbeid]
Yrke Førstelagmann
Sted Hamar (Postnr: 2317)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Snarest

See in - Norsk

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback