Open job position: Helsefagarbeider – Kvinnherad kommune

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 18 Jun 2019 07:18:02
Deadline: Unknown


Kvinnherad kommune

5470 ROSENDAL

Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar.Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Helsefagarbeidar/assistent 14,1% helgevaktstilling – Borgjo

Omtale av stillinga


Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter ein helsefagarbeidar/assistent til 14,1 % fast helgevakt stilling.
Stillinga inngår i turnusordning med 12 timars vakter kvar 6.helg
Arbeidstad i Rosendal, ved Borgjo Bufelleskap
Tilsetting frå 01.september 2019.

Kvalifikasjonar


Vi vil leggja stor vekt på:
  • personlige eigenskapar.
  • relevant arbeidserfaring og kjennskap til brukargruppa.
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Du må ha gode kunnskaper i norsk skriftleg og munnleg.
  • Førarkort klasse B.

Oppmodar menn til å søkje på stillinga.

Vi tilbyr


Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.

Søknad vert å senda


Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1224-2019-06-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Helsefagarbeidar/assistent 14,1% helgevaktstilling – Borgjo for Kvinnherad kommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10081572

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kvinnherad kommune
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Helsefagarbeider
Sted Rosendal (Postnr: 5470)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback