Open job position: Helsefagarbeider – Vindafjordtunet

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 18 Jun 2019 07:18:02
Deadline: Unknown


Vindafjordtunet

5578 NEDRE VATS

Vindafjordtunet ligg i Nedre Vats og er delt inn i to soner. Sone 1 ivaretar Vindafjord kommune si demensomsorg.og sone 2 administrerer langtid somatisk. Begge sonene blir administrert av kvar sin avd. spl. Vindafjordtunet har totalt 52 institusjonsplasser, av desse er 38 plasser for personar med demens. Me har fleksibel turnus, noko dei tilsette er svært fornøgde med.Vindafjordtunet har gode resultat både ift brukar- og medarbeidarundersøkingar og me ynskjer søkjerar som er med å bidrar til å oppretthalda og utvikla dette.

Helgestilling for elevar ved helsefagarbeidarutdanninga

Me søkjer:


Elevar ved helsefagarbeidarutdanninga, med truleg distriktets beste stipendordning, 13 – 20% stilling. Engasjement ledig frå 01.09.2019 på Vindafjordtunet. Arbeidsavtale blir skrive for 1 studieår om gongen.

Hovudarbeidsoppgåver

 • Ivareta det generelle pleie og omsorgsbehovet som tenestemottakarane våre har. I funksjonen inngår å førebygge, behandle og rehabilitere.
 • Delta i miljøarbeid, andre aktiviteter og det totale behandlingsopplegget til tenestemottakarane våre.

Kvalifikasjoner

 • Elev ved helsefagarbeidarutdanninga
 • Grunnleggande datakunnskap
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar

Andre opplysninger


Vindafjordtunet ligg i Nedre Vats, og er delt i to soner. Sone 1 har 38 plasser for personar med demens, samt dagsenter. Sone 2 har 14 institusjonsplasser. Heimetenesta har og base ved Vindafjordtunet med ansvar for heimeteneste i bygdene Skjold, Vats og Vikebygd. Hjå oss vil me ha det høgt under taket med kort veg til engasjerte leiarar for dine idear.

Du kan velje kva arbeidstidsordning under som passar deg best. Det blir lagt vekk på at du skal ha stor påverknad på kva helger i året som passar best for deg å jobbe, i dialog med vårt behov for din kompetanse. Enten vel du hovudsakleg å jobbe dag/kveld, eller du kan ynskjer deg stilling på natt.
Arbeidsoppgåvene kan vera enten i demensomsorga, i somatisk avdeling eller i heimetenesta.
Du vil og ha muligheit til å kunne jobbe ekstravakter utover din oppsette stillingsprosent.

Kommunen kan tilby helsefagelevar det som truleg er den beste stipendordninga i distriktet:

Forpliktande arbeidstid: Kvar 3. helg (minimum to vakter pr. helg) 01. september til 16. juni + 5 veker (2-3 helger) av sommaravviklinga minimum 75% stilling. Stipend: 10 000 kr.

Forpliktande arbeidstid: Kvar 2. helg (minimum to vakter pr. helg) 01. september til 16. juni. mai, + 5 veker (2-3 helger) av sommaravviklinga minimum 75% stilling. Stipend: 12 500 kr.

Kontakt oss meir enn gjerne om du har spørsmål. Me er i utvikling og ynskjer å høyre frå deg som vil gjere ein forskjell i demensomsorg og geriatrien for øvrig!

Vil du bli med på vårt team?

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern og tilrettelagde tenester skal det leggjast fram godkjend politiattetst. Ved arbeid i barnehage, skule og einingane helse og omsorg, barnevern og tilrettelagde tenester skal det leggjast fram godkjend dokumentasjon på turberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg turberkoloseførekomst i meir enn 3 mnd.

Personlege egenskaper

 • Stor interesse for faget og eigen fagleg utvikling
 • Blid og serviceinnstillt
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, lojal og effektiv
 • Engasjert og motivert for å lage “gylne augneblikk” og yte svært gode tenester

Me kan tilby

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Bedriftskunstlag
 • Seniorordning
 • Tilsetjing på vanlege vilkår
 • Fra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
 • Kommunalt kor, KORe’ Vindafjord www.korevindafjord.no

Lønsvilkår


Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes


Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1160-2019-06-20 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Helgestilling for elevar ved helsefagarbeidarutdanninga for Vindafjordtunet

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10081571

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Vindafjordtunet
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Helsefagarbeider
Sted Nedre (Postnr: 5578)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback