Job Description

Published 22-05-2020
Deadline: 21-06-2020


Miljøterapeut i fast 100% stilling

Jobbnorge ID: 187061

Om stillingen

Stillingen går i to-delt turnus i døgnbemannet bofellesskap som ligger sentralt i Molde.

Senter for foreldre og barn er et utrednings,- og hjelpetiltak for familier med sped og småbarn i risiko. Senteret har som målsetting å kartlegge familiens utfordringer og ressurser, redusere risiko samt styrke foreldre til å gi god nok omsorg. Vi ønsker oss medarbeidere som har god kunnskap og et stort engasjement for de minste barna i risiko. På grunn av kjønnssammensetningen i avdelingen er vi spesielt ute etter mannlige søkere, da vi trenger å styrke fokuset på “papparollen”.

Stillingen er fast 100%, og er ledig fra 01.11.2020.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Miljøterapeut i døgnavdelingen skal holde seg oppdatert om de familiene som er i tiltaket, og utøve miljøterapeutisk arbeid i tråd med plan og fokus for hver familie. Videre skal en bidra med å formidle egne observasjoner, vurderinger og intervensjoner til nærteamet, og til foreldrene.

En må kunne dokumentere godt både observasjoner, vurderinger og hva en selv har utført i løpet av en vakt. Stillingen innebærer også endel barnepass, som gir muligheter for selv å bli kjent med barna. Man vil også få utfordringen i å delta på foreldregruppe, veiledningssamtaler etc etterhvert som man får kompetanse arbeidet.

Videre har man ansvar for praktisk drift på egen vakt, det være seg renhold, innkjøp, rydding, ajourhold av informasjon, snømåking, hagearbeid, fritidsaktivteter/turer, etc.

Man kan også bli tildelt et eget ansvarområde innenfor praktiske oppgaver. Innholdet i stillingen er allsidig, og krever at en er fleksibel, raus, positiv og faglig engasjert.

Kvalifikasjonskrav

Du må minimum ha fullført treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende på 180 studiepoeng.

I tillegg må du ha erfaring fra

 • arbeid med sårbare barn 0-6 år, og samarbeid med foreldre, eller fra barnevern, rus eller psykisk helsearbeid
 • samarbeid med andre faggrupper/tverfaglig samarbeid

Det vil ellers være en fordel, men ikke et krav at du har erfaring fra målrettet miljøterapeutisk arbeid, og/eller utredningsarbeid. Særlig relvant videreutdanning kan også være en fordel, slik som f.eks helsesykepleier, målrettet miljøarbeid, psykisk helsearbeid eller andre spesielt rettet mot familiearbeid og sped og småbarnsfeltet.

Det vil også telle sterkt i utvelgelsen om du har metodekurs rettet mot familer og sped og småbarn, slik som f. eks COS-P, ICDP, NBO m.fl.

Personlige egenskaper

Å finne rett person er viktig, og viktigere enn utdanning og erfaring er de personlige egenskapene. Du skal passe til jobben, og du skal passe til oss andre som jobber her. Den som tilsettes må være voksen og trygg på seg selv, men likevel ydmyk og sensitiv for andres behov og uttykk. Du må også like praktisk arbeid og ha evne til å se hva som må gjøres, og ta initiativ til å få det gjort. Vi vil i utvelgelse av kandidater til intervju vektlegge følgende egenskaper, og ber om man i søknaden reflekterer over hvordan man fyller disse:

 • åpenhet og evne til refleksjon
 • tillitskapende, fleksibel og positiv
 • har en åpen og direkte kommunikasjon
 • god på relasjon til både voksne og små barn
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • ansvarsbevisst og tar initiativ
 • evne til å se hva som bør gjøres, og liker praktisk arbeid

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode miljøterapeut 1489, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog , eller 1508 vernepleier, alle i lønnsramme 15, alternativ 5-11, p.t. kr 386 200 – kr 496 100 pr. år (ltr. 40-56). For søkere med relevant videreutdanning med minimum 60 stp vil avlønning være i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, eller 1509 spesialutdannet vernepleier, alle i lønnsramme 18, alternativ 9-11, p.t. kr 456 400 – kr 532 300 pr. år (ltr. 51-60). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Turnusordning med arbeid 4 av 12 helger, dag, kvelds og helgevakter.
 • Digitale verkøy for å ha oversikt over turnus og arbeidsforhold.
 • Gode utviklingsmuligheter faglig, både i form av kurs/opplæring og sertifisering i ulike metoder/verkøty, veiledning og evt. videreutdanning på sikt.
 • Et godt arbeidsmiljø, hvor vi støtter og utfordrer hverandre.

Generelle opplysninger

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse (lokalene er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede), hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Senter for foreldre og barn i Molde
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon

Enhetsleder, Jorun Nordhaug Dale, tlf 466 17 363

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Barne-, ungdoms- og familieetaten orgnr: 986129103
Kort om arbeidsgiver

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Senteret er et utrednings- og endringstilbud for familier med sped- og småbarn. Vi tar inn familier fortrinnsvis fra Møre og Romsdal, som søkes inn via kommunal barneverntjeneste. Tiltaket er hjemlet som et hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester.

Senterets målsetting er å styrke foreldrenes omsorgsferdigheter og gjennom dette sikre barnet god utvikling. Senteret kartlegger/ utreder og vurderer barnets behov og aktuelle omsorgsbetingelser, kartlegger foreldrenes vansker/ utfordringer med henblikk på foreldrerollen, og gir på bakgrunn av dette intensiv veiledning til foreldre. Senteret tilbyr døgnopphold for familiene i avdeling i Bastian Widthsgt i Molde. I tillegg til oppfølging av psykolog og familiekontakt, stå miljøterapeutisk oppfølging med vekt på mentalisering sentralt. Hjemmebasert oppfølging i etterkant av opphold er del av programmet. Senteret har en tverrfaglig personalgruppe med lang og bred erfaring på sped- og småbarns feltet.

Webside http://www.bufdir.no
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted MOLDE (Adresse: Bastian Widthsgt 11 Postnr: 6415)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 21-06-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/000e8fe2-823d-4f25-8e00-a1103c629e60
XML_STILLING

Ledig stilling: Miljøterapeut i fast 100% stilling - Barne-, ungdoms- og familieetaten