Job Description

Published 14-01-2022
Deadline: 30-01-2022

 

Politioverbetjent, saksleder

Org. nr: – Stillingsident: 4465553455 Presentasjon av stillingen:

Ved Troms politidistrikt er det for snarlig tiltredelse ledig en fast stilling som politioverbetjent, med for tida funksjon som saksleder, stillingskode 0287. Stillingene er for tiden plassert ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST), DE Troms, seksjon for etterretning, Tromsø politihus.

Som PST-ansatt i Troms skal du bidra til å håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet lokalt og nasjonalt. Det skal være givende å jobbe i PST. Det er derfor viktig at du bidrar til å utvikle arbeidsmiljøet i enheten i tråd med den kultur og verdier PST ønsker.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må kandidater være villige til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem, ha forståelse for etatens samfunnsrolle og framtidige utfordringer, samt enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag.

Tilsetting skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Troms politidistrikt praktiserer vanligvis seks måneders prøvetid. Vitnemål og attester bes vedlagt den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon ikke legges ved. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT på eventuell utenlandsk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering og daglig drift av enhetens saker innenfor PSTs ansvarsområde
 • Ved behov bistå Den sentrale enhet (DSE) i etterforskningssaker og operasjoner
 • Opprette og sørge for god fremdrift av enhetens saker
 • Ansvar for at informasjonsbehovene er relevante og kvalitetssikret
 • Vurdere og anmode om bruk av metoder i sak
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Politi(høg)skole
 • Oppfylle kompetansekriteriet for politibetjent 3. For kompetansekriteriene se her
 • Inneha minimum 15 studiepoeng i videreutdanning innenfor ett eller flere fagområder som er relevante for stillingen (for eksempel etterforskning, forebygging og etterretning). Alternativt kompetanse/kurs i regi av PST som kan sidestilles med krav om videreutdanning og studiepoeng
 • Minimum fem års erfaring fra ett eller flere felt: etterretning, etterforskning av straffesaker, eller forebyggende virksomhet
 • Erfaring med saks-/prosjekt- eller etterretningsledelse
 • Gode datakunnskaper og forståelse for viktigheten av å bruke digitale tjenester i oppgaveløsningen
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ved behov inngå i enhetens tjenesteliste
 • God kjennskap til PST sine oppgaver

Ønskelige:

 • Erfaring fra og forståelse for relevante juridiske bestemmelser og bruk av ulike innhentingsmetoder
 • Kjennskap til politiets og PSTs arbeidsprosess og fagområder
 • Erfaring med bruk av relevante analyseverktøy

Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklareringer og autorisasjoner, herunder krav om plettfri vandel og norsk statsborgerskap, samt må være skikket for tjeneste i PST. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • God fremdrifts- og gjennomføringsevne
 • Etisk bevisst og har etisk integritet
 • God på å bygge relasjoner og oppnå tillit
 • God samarbeidsevne
 • Interesse for egen og faglig utvikling
 • Samfunnsorientert nasjonalt og internasjonalt
 • Søkerens motivasjon og personlig egnethet vil bli tungt vektlagt

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Interessante arbeidsoppgaver, mulighet for faglig og personlig utvikling, samt et godt kollegialt miljø
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), med brutto årslønn fra kr 626 100 (ltr. 68) til 637 900 (ltr. 69) brutto per år.
 • Avlønning i spenn
 • Tillegg etter den til enhver tid gjeldende arbeidsplan
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven utbetales etter særavtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Troms politidistrikt er IA-bedrift og tilknyttet bedriftshelsetjeneste
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tiltredelse etter avtale

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Gunnar Fugelsø, Enhetsleder , 77797680, gunnar.fugelso@politiet.no

Arbeidssted

Stakkevollvegen 9
9010 Tromsø

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Troms politidistrikt

Referansenr.:4465553455
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 30.01.2022

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver PST Troms, seksjon for etterretning, Troms pd orgnr: 921012225
Kort om arbeidsgiver

Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover og utenfor Svalbard.

Politidistriktet har ca. 525 årsverk, som er organisert i fem geografiske driftsenheter, fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber. Politidistriktet har ti tjenestesteder. Hovedsete er i Tromsø. Troms politidistrikt ble slått sammen med deler av Midtre Hålogaland i forbindelse med nærpolitireformen. Gratangen kommune inngår i Nordland politidistrikt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Troms. Se for øvrig PSTs hjemmesider: www.pst.no.

Les om Personvern

Webside
Bransje Sikkerhet og beredskap
Yrke Politi, fengsel og toll
Sted TROMSØ (Adresse: Stakkevollvegen 9 Postnr: 9010)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 30-01-2022


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/2627b451-e49c-4473-90c2-d5161b64667c
XML_STILLING

Ledig stilling: Politioverbetjent, saksleder - PST Troms, seksjon for etterretning, Troms pd