This job has Expired

Job Description

Published 02-04-2020
Deadline: 02-04-2020


Saksbehandler på Team samordna tjenester

Beskrivelse av arbeidssted

Virksomhet forvaltning og utvikling er koordinerende enhet for rehabilitering i Sarpsborg kommune og skal sikre helhetlig
tjenestetilbud til pasienter, brukere og pårørende. Virksomheten består av team bolig, team livslange tjenester, team samordna
tjenester og fellestjenester.

Team samordna tjenester har ansvar for samhandling og pasientflyt mellom spesialisthelsetjenesten og Sarpsborg
kommune (pasientkoordinator). Teamet skal sikre helhetlig og samtidig vurdering i store og sammensatte saker og følge pasienter og pårørende over tid som koordinator. Teamet har vedtaksmyndighet for korttids- og langtidsplasser i institusjon, bofelleskap, BPA, omsorgsstønad, avlastning og støttekontakt. Teamet skal arbeide systematisk for å ivareta retten til pårørendestøtte, samordning av tjenester, brukermedvirkning og endringsarbeid.

Vi lyser nå ut 1 stilling på Team samordna tjenester som pasientkoordinator, saksbehandler og koordinator.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Team samordna tjenester vil fra sommeren 2020 innføre en metode for å møte pasienter og brukere med store og
sammensatte behov, samt deres pårørende. Metoden skal sikre helhetlige og samtidige vurderinger hvor saksbehandler følger
pasienten og pårørende over tid og har ansvar for å tilby tjenester som sikrer at alle som ønsker det kan bo hjemme lengst
mulig. Dette innebærer ansvar for å saksbehandle tjenestene korttids- og langtidsopphold i institusjon, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse, samt pårørendestøttende tiltak som opplæring/veiledning, omsorgsstønad og avlastning. De ansatte på teamet rullerer mellom å være saksbehandler og pasientkoordinator som sikrer pasientflyten mellom spesialisttjenesten og kommunen.

Vi søker deg som

 • Klarer å bygge gode relasjoner med brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • Har fokus på gode og helhetlige løsninger som også ivaretar bruker og pårørendes ønsker
 • Har evnen til å se alternative løsninger utover ordinære tjenester
 • Har god kunnskap om aktuelt lovverk/forskrifter, faglige retningslinjer og veiledere.
 • Greier å ha en god dialog i krysspresset mellom de ulike tjenestestedene internt og med spesialisthelsetjenesten
 • Mestrer å formidle faglig tyngde og trygghet i samarbeidet både med interne tjenestesteder og spesialisthelsetjenesten
 • Beholder evnen til konstruktiv dialog, selv ved stort press og konflikter/uenigheter
 • Jobber strukturert og effektivt
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt er fleksibel i forhold til arbeidstid
 • Har gode datakunnskaper, særlig god kjennskap til fagprogrammet Gerica
 • Har god kjennskap til og kunnskap om de ulike tjenestene i Sarpsborg kommune
 • Er en lagspiller

Krav til utdanning

 • Helse/sosialfaglig utdanning på bachelornivå med norsk autorisasjon
 • Videreutdanning innen helserett og/eller tverrfaglig samarbeid
 • Kurs i motiverende intervju

Erfaring

 • Saksbehandling av kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Bred arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Bruk av verktøyene i koordinator- og ansvarsgruppejobbing
 • Pårørendearbeid og brukermedvirkning i utforming av tjenester

Personlig egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Er respektfull og troverdig i kommunikasjonsformen.
 • Har evnen til å kunne skape trygghet og tillit
 • Kunne arbeide selvstendig og ta prosesser fremover
 • Løsningsorientert/kreativ/fleksibel i forhold til utforming av tjenesten
 • Positiv og i stand til å stå i endringsprosesser

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
 • Godt arbeidsmiljø
 • Aktivt og sterkt fagmiljø
 • Tverrfaglig miljø og nettverk
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Øvrige vilkår/annet

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sarpsborg kommune orgnr: 974560569
Kort om arbeidsgiver

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”www.sarpsborg.com

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Kontor, forvaltning og saksbehandling
Sted SARPSBORG (Adresse: Postnr: 1706)
Stillingstype Annet Heltid
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 02-04-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/f0988b3b-8fdc-4840-9331-b1443743bad7
DEXI
https://rekruttering.sarpsborg.com/recruitment/opening?2

Ledig stilling: Saksbehandler på Team samordna tjenester - Sarpsborg kommune