Ledige stillinger publisert av NAV

Stillingssøket på nav.no inneholder en oversikt over aktive ledige stillinger.

Det maskinlesbare XML-grensesnittet har de samme søkeparametere som stillingssøket.

For å isolere engelskspråklige annonser, brukes søkeordet «English» som konvensjon for å fange opp disse annonsene.

XML-formatet er RSS versjon 2.0 med tagger for attributter som er definert av Google Merchant Center og Apache Wicket.

For stillingsannonser er HTML kildeformatet, men har også en del ekstra felter for attributter i tråd med den utgåtte Google Name Space

Stillingsdata meldes og registreres i NAV basert på Lov om arbeidsmarkedstjenester § 7,2004. Ikke alle stillinger som blir meldt til NAV blir publisert på nav.no

Det blir kan på sikt bli endringer i denne tjenesten som følge av pågående videreutvikling av tjenester rettet mot arbeidsmarkedet samt implementering av infrastruktur/applikasjonsgrensesnitt for åpne data i NAV.

Nytt applikasjonsgrensesnitt blir lansert første halvår 2019 og det gamle RSS-grensesnittet med widget vil bli avviklet.

Lisens for bruk av data: Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal

Source: NAV

 

Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)

Kapittel 3. Arbeidsgivers meldeplikt

§ 7.Arbeidsgivers plikt til å melde ledige stillinger

Arbeidsgiver skal straks melde ledig stilling til Arbeids- og velferdsetaten. Blir det med en gang satt en inn i stillingen, faller meldeplikten bort.

Meldeplikten gjelder ikke når stillingen er blitt ledig på grunn av lockout eller streik som er godkjent av hovedsammenslutning for de arbeidsgivere eller arbeidstakere konflikten gjelder, og den ikke er kjent ulovlig ved dom.

En arbeidsgiver som har henvendt seg til Arbeids- og velferdsetaten for å få arbeidskraft, skal straks melde fra til Arbeids- og velferdsetaten dersom oppdraget faller bort.

Arbeidsgiver som selv ønsker å annonsere etter arbeidskraft uten å oppgi sitt navn, skal samtidig med melding etter første ledd oppgi grunnen til en slik fremgangsmåte.

Kongen kan gi forskrift om unntak fra bestemmelsene i første ledd for ledige stillinger i staten, fylkeskommuner, kommuner og hel- og halvoffentlige institusjoner. Kongen kan videre gi forskrift om i hvilken utstrekning disse skal benytte Arbeids- og velferdsetaten når de skal tilsette arbeidstakere.

0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).

 

 

 

 

4. februar 2019