Lønn i Norge etter yrke

 
  Gjennomsnitt
Månedslønn (kr)
Sum alle sektorer Privat sektor og offentlige eide foretak Kommuneforvaltningen Statsforvaltningen
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
0110-9629 I alt 42 600 43 300 44 310 43 200 43 800 44 810 38 600 39 500 40 420 45 700 46 500 48 040
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 55 800 56 200 59 370 .. .. .. .. .. .. 55 900 56 300 59 460
0210 Befal med sersjant grad 35 900 35 600 39 840 .. .. .. .. .. .. 35 900 35 600 39 860
0310 Menige .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 900 37 100 41 050
1111 Politikere 61 700 64 600 65 160 47 200 47 700 48 100 67 100 70 900 71 600 .. .. ..
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 89 200 91 000 92 410 .. .. .. 74 200 76 900 79 010 106 300 108 900 111 940
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 56 200 58 000 59 740 56 400 58 200 59 980 .. .. .. .. .. ..
1120 Administrerende direktører 72 500 73 900 75 680 72 300 73 700 75 440 67 800 69 600 71 960 89 800 92 300 96 740
1211 Finans- og økonomisjefer 75 900 77 400 80 080 77 100 78 700 81 390 55 100 56 600 58 710 66 500 68 100 74 200
1212 Personalsjefer 72 300 73 600 75 390 73 900 75 400 77 040 57 700 59 200 60 950 68 100 68 800 73 500
1213 Strategi- og planleggingssjefer 57 700 57 900 59 340 .. 66 900 67 670 50 900 51 200 52 900 .. .. ..
1219 Andre administrative ledere 61 600 62 900 64 470 69 300 70 600 72 870 52 200 53 600 54 670 62 200 63 400 65 640
1221 Salgs- og markedssjefer 68 000 69 200 71 360 68 100 69 200 71 390 .. .. .. .. .. ..
1222 PR- og informasjonssjefer 60 800 62 100 63 790 60 600 61 700 63 390 .. .. .. 65 400 68 600 70 570
1223 Forsknings- og utviklingsledere 75 100 76 400 77 180 76 300 77 600 78 060 .. .. .. 70 400 71 600 73 780
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 50 900 52 100 53 620 56 000 57 400 60 290 45 500 46 000 46 870 .. .. ..
1312 Ledere innen akvakultur mv. 57 900 59 400 64 830 57 900 59 500 64 990 . .. .. . .. ..
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 65 400 65 700 67 580 65 500 65 700 67 680 .. .. .. .. .. ..
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 104 900 103 700 104 360 105 100 104 000 104 490 .. .. .. .. .. ..
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 55 400 56 800 58 010 56 500 57 800 58 890 48 400 49 600 51 030 43 300 46 000 47 680
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 59 300 60 700 62 220 59 400 60 800 62 320 .. .. .. .. 54 000 57 310
1330 Ledere av IKT-enheter 69 300 71 000 73 180 69 900 71 600 73 780 .. .. .. 62 200 63 100 64 860
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 47 400 48 300 49 850 46 600 47 200 48 960 47 700 48 900 50 370 55 000 56 100 57 750
1342 Ledere av helsetjenester 55 900 57 100 59 150 56 200 57 500 59 230 47 400 48 700 50 170 63 200 64 000 66 370
1343 Ledere av eldreomsorg 52 400 53 300 54 750 48 000 46 400 48 660 54 000 55 200 56 460 48 500 49 200 51 180
1344 Ledere av sosialomsorg 50 800 52 300 52 920 51 700 53 300 53 510 47 100 47 200 49 450 .. .. ..
1345 Ledere av utdanning og undervisning 53 400 54 600 56 180 51 500 52 700 53 990 53 300 54 400 56 070 60 800 62 000 64 210
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 84 000 85 700 88 300 84 300 85 900 88 550 .. .. .. .. .. ..
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 62 300 63 500 65 010 66 400 67 100 68 740 52 400 54 600 55 720 58 600 60 100 62 000
1411 Hotellsjefer 44 600 47 700 47 490 44 600 47 700 47 490 .. . . .. .. .
1412 Restaurantsjefer 37 800 39 200 39 360 37 700 39 100 39 230 .. .. .. .. .. ..
1420 Varehandelssjefer 44 600 45 700 46 770 44 600 45 700 46 770 .. .. .. .. .. ..
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 47 200 48 300 49 860 47 600 48 700 50 320 45 500 46 500 47 800 52 000 52 200 54 120
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 48 200 49 400 49 800 48 500 49 700 50 220 .. .. .. .. . ..
2111 Fysikere og astronomer 56 900 56 500 59 440 61 500 60 500 64 410 .. . .. .. 47 700 48 440
2112 Meteorologer 48 000 49 500 50 610 .. .. .. . . . 46 600 48 000 49 310
2113 Kjemikere 59 700 62 300 63 290 60 500 63 300 64 420 . .. . .. .. ..
2114 Geologer og geofysikere 83 900 81 100 80 930 86 200 83 100 82 780 .. .. .. 53 900 54 700 56 930
2120 Matematikere, statistikere mv. 50 800 51 300 52 670 61 800 61 800 62 910 .. .. .. 43 800 44 200 45 550
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 52 500 53 800 55 180 53 500 55 000 56 400 .. .. .. 50 800 51 800 53 150
2132 Sivilagronomer mv. 48 300 49 200 50 410 50 100 50 900 52 950 .. .. .. 45 600 46 900 47 020
2133 Miljøvernrådgivere 51 100 52 200 52 260 56 100 56 500 56 460 .. .. .. .. .. ..
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 55 400 56 800 55 540 67 900 70 500 68 100 .. . . 46 900 47 900 48 440
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 58 700 59 900 61 360 61 400 63 000 64 080 47 300 48 000 50 070 49 900 50 300 52 510
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 62 600 62 900 64 750 63 500 64 000 65 900 .. .. .. 49 300 49 300 51 650
2145 Sivilingeniører (kjemi) 58 700 60 600 61 320 61 800 64 200 65 030 .. .. .. 45 100 45 200 45 980
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 75 100 75 700 76 910 75 600 76 400 77 800 .. .. .. 62 400 63 200 62 480
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 63 300 64 500 65 620 65 900 67 600 68 570 .. .. .. 53 700 54 300 55 930
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 65 400 66 400 68 260 65 800 66 800 68 630 .. .. .. .. .. ..
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 62 400 63 700 64 580 63 600 64 800 65 680 .. .. . 48 400 49 500 51 290
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 56 300 55 100 56 680 58 700 56 200 58 610 . . . 54 200 54 200 55 120
2161 Sivilarkitekter 54 500 55 900 57 400 55 300 56 800 58 100 47 600 47 800 50 080 51 400 52 800 55 770
2162 Landskapsarkitekter 53 400 55 200 56 070 53 600 55 400 56 180 .. .. .. . . .
2163 Produkt- og klesdesignere 46 000 47 000 47 650 46 000 47 000 47 610 .. . . .. .. ..
2164 Arealplanleggere 49 500 50 600 52 460 52 700 53 600 55 450 44 500 45 600 46 840 44 300 43 500 45 270
2165 Landmålere, kartografer mv. 46 700 47 300 48 760 47 200 47 700 48 540 46 500 47 300 49 220 .. .. ..
2166 Grafiske- og multimediadesignere 41 600 42 100 43 630 41 600 42 100 43 630 .. .. .. .. .. ..
2211 Allmennpraktiserende leger 63 800 64 100 66 940 66 700 66 800 67 710 60 400 61 500 65 470 65 400 65 200 68 160
2212 Legespesialister 76 800 76 400 80 820 80 900 83 400 86 000 69 700 72 100 73 240 76 400 75 800 80 380
2221 Spesialsykepleiere 44 500 45 400 46 730 47 500 48 100 49 820 42 100 43 100 44 130 45 300 46 400 47 830
2222 Jordmødre 48 600 49 000 50 620 .. .. .. 43 400 43 700 45 140 49 900 50 300 52 200
2223 Sykepleiere 41 100 42 100 43 160 42 200 43 600 44 670 41 400 42 200 43 210 40 600 41 500 42 660
2224 Vernepleiere 40 300 41 100 42 150 39 200 39 700 41 420 39 900 40 800 41 730 42 500 43 100 44 430
2250 Veterinærer 47 000 48 200 50 270 47 000 48 500 50 690 .. .. .. .. 49 100 50 210
2261 Tannleger 59 300 60 100 62 010 62 200 62 800 64 850 57 200 58 100 59 780 51 300 51 700 53 960
2262 Farmasøyter 54 300 55 400 56 820 54 600 55 700 57 150 .. .. .. .. .. ..
2264 Fysioterapeuter 38 100 39 100 40 160 40 400 41 500 43 230 36 700 37 600 38 510 37 900 39 000 39 900
2265 Ernæringsfysiologer 47 000 48 000 48 470 49 200 50 300 50 530 .. .. .. 43 000 44 000 44 970
2266 Audiografer og logopeder 37 800 39 500 40 200 38 700 40 700 42 450 .. .. .. 36 100 37 700 37 800
2267 Ergoterapeuter 37 100 38 100 38 860 38 400 38 900 40 320 36 800 37 600 38 340 37 400 38 900 39 640
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 47 400 48 200 48 960 47 200 48 000 48 900 40 800 39 200 40 490 47 500 48 300 49 080
2320 Yrkesfaglærere 42 100 42 700 43 900 41 600 42 100 43 530 42 600 43 300 43 570 .. .. ..
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 44 900 46 000 46 810 45 000 46 000 47 460 44 900 46 000 46 740 45 400 46 000 47 390
2341 Grunnskolelærere 41 800 42 800 43 440 39 300 40 200 41 090 41 900 42 900 43 550 .. .. ..
2342 Førskolelærere 36 700 37 400 38 590 36 500 36 900 38 360 36 900 37 800 38 770 35 300 36 600 ..
2351 Spesialister i pedagogikk 46 000 46 600 47 840 42 000 42 500 44 260 48 800 49 700 50 510 45 000 44 800 44 970
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 41 100 42 200 43 330 39 400 40 000 41 590 40 100 41 600 42 770 43 500 44 200 45 300
2354 Andre musikklærere 40 500 41 400 42 550 36 900 36 800 37 820 40 700 41 700 42 810 .. .. ..
2359 Andre lærere 42 700 43 900 45 330 43 800 44 900 46 090 35 400 36 500 38 930 42 000 44 000 45 130
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 52 600 53 700 55 220 56 100 57 300 59 020 41 100 42 100 43 510 42 400 43 200 44 410
2412 Finans- og investeringsrådgivere 59 100 60 300 60 690 59 300 60 500 60 820 .. .. .. .. 52 600 57 020
2413 Finansanalytikere 57 300 58 400 60 400 58 200 59 300 61 380 43 600 45 000 47 210 46 600 47 500 48 100
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 49 100 50 400 51 330 56 500 58 500 59 150 41 800 42 900 43 670 41 500 42 400 43 540
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 44 800 45 600 47 020 50 800 52 000 54 340 43 200 44 300 45 660 44 400 45 000 46 260
2423 Personal- og karriererådgivere 50 100 51 000 52 420 53 000 54 000 55 430 43 000 44 200 45 470 46 300 47 000 48 610
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 49 100 50 600 52 590 49 200 50 800 52 790 .. .. .. .. .. ..
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 46 400 46 500 49 060 46 500 46 500 49 110 .. .. .. .. .. ..
2432 Informasjonsrådgivere 46 700 47 400 48 690 47 900 48 600 49 760 40 900 42 100 43 030 44 700 45 500 47 110
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 57 200 57 500 58 920 57 200 57 500 58 920 . . . . . .
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 54 100 56 300 59 650 54 100 56 300 59 650 . . . . . .
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 56 600 58 000 59 540 58 000 59 500 60 980 44 600 45 900 47 250 48 400 49 700 51 480
2512 Programvareutviklere 53 600 55 200 56 230 53 600 55 300 56 270 .. .. .. .. .. ..
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 53 200 55 100 56 250 53 800 56 000 57 210 41 900 42 600 43 460 42 700 44 100 44 730
2521 Databasedesignere og -administratorer 53 500 53 900 54 880 53 700 54 200 55 110 .. .. .. .. .. ..
2522 Systemadministratorer 51 900 51 500 53 660 52 100 51 500 53 650 .. .. .. .. .. ..
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 56 600 57 000 58 810 57 100 57 500 59 330 .. .. .. .. .. ..
2611 Jurister og advokater 62 300 63 600 65 290 66 300 67 400 69 070 59 000 60 200 60 120 51 300 53 100 54 620
2612 Dommere 72 700 75 600 77 690 .. .. .. . . . 72 700 75 700 77 920
2619 Andre juridiske yrker 58 000 58 800 61 130 63 300 63 400 64 990 .. .. .. 47 400 48 400 52 960
2621 Arkivarer og kuratorer 40 600 41 100 42 650 37 400 37 800 39 280 41 100 41 600 42 840 41 900 42 500 44 270
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 38 400 39 300 40 120 41 500 42 400 42 290 37 600 38 700 39 400 38 900 39 600 40 610
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 59 100 60 200 61 390 70 500 71 600 72 570 47 100 48 200 49 490 .. .. ..
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 51 500 52 500 55 180 51 500 52 600 55 550 .. .. .. 51 500 52 200 53 120
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 38 800 40 600 41 670 .. .. 44 120 .. .. .. 37 200 38 700 38 770
2634 Psykologer 48 900 49 500 51 540 51 900 52 900 54 550 45 600 46 300 47 830 49 800 50 300 52 770
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 39 100 40 100 41 350 40 300 41 500 42 960 38 200 39 100 40 310 41 800 42 800 43 960
2636 Geistlige yrker 47 200 47 500 49 050 41 300 41 400 42 680 41 200 40 900 43 390 51 000 51 600 53 140
2641 Forfattere mv. 49 000 50 700 51 850 49 000 50 700 51 890 .. .. .. .. .. ..
2642 Journalister 46 100 47 200 48 510 46 100 47 300 48 520 .. .. .. .. .. ..
2643 Oversettere, tolker mv. 39 200 38 800 38 860 40 900 39 900 39 280 34 000 34 900 36 730 .. .. ..
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 42 600 44 000 45 130 38 500 40 400 40 740 41 400 42 400 43 680 46 200 48 400 50 160
2653 Koreografer og dansere 39 800 41 700 42 430 38 800 39 700 40 780 .. .. .. .. .. ..
2654 Regissører 48 400 49 300 51 310 48 800 49 500 51 500 .. .. .. .. .. ..
2655 Skuespillere 39 300 41 000 42 020 39 400 42 000 42 420 .. .. .. 39 400 40 500 41 220
2656 Programledere i TV og radio 48 200 50 500 53 390 48 200 50 500 53 460 . . .. .. .. ..
3112 Bygningsingeniører 49 200 50 300 51 540 52 100 53 600 54 750 45 100 46 000 47 490 42 100 42 400 43 200
3113 Elkraftingeniører 53 300 54 600 56 130 53 400 54 600 56 270 .. .. .. .. .. ..
3114 Elektronikkingeniører 52 700 53 900 54 870 52 900 53 900 55 000 .. .. .. 46 200 50 400 48 920
3115 Maskiningeniører 49 900 49 900 51 300 50 000 50 000 51 440 .. .. .. .. .. ..
3116 Kjemiingeniører 53 500 54 200 55 240 55 000 55 600 56 810 .. .. .. 38 700 38 900 39 150
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 65 400 66 100 67 170 65 600 66 200 67 300 .. .. .. .. .. ..
3118 Tekniske tegnere 45 000 45 800 47 180 45 300 46 200 47 510 43 300 43 900 45 240 .. .. ..
3119 Andre ingeniører 51 500 52 100 53 270 52 600 53 400 54 550 44 000 45 300 46 830 43 400 44 200 45 470
3122 Arbeidsleder, industri 43 000 43 800 45 160 43 200 44 000 45 360 .. .. .. .. .. ..
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 48 300 49 300 50 430 49 300 50 200 51 430 38 300 39 500 40 370 45 500 47 700 46 470
3131 Energikontrolloperatører 45 200 46 300 48 710 45 200 46 300 48 730 .. .. .. . . .
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 48 200 49 000 50 460 48 200 49 000 50 460 . . . . . .
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 63 200 64 100 63 360 63 200 64 100 63 390 . . . .. .. ..
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 43 500 44 600 43 560 43 500 44 600 43 560 . . . . . .
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 37 300 37 800 38 700 39 200 40 000 41 040 .. .. .. 33 800 34 300 35 060
3142 Agroteknikere 39 100 40 800 42 640 41 000 42 700 44 840 .. .. .. 35 800 36 800 37 600
3143 Skogteknikere 41 800 42 000 43 400 42 200 42 400 43 940 .. .. .. .. .. ..
3151 Skipsmaskinister 61 300 60 800 61 620 61 600 61 100 61 900 .. .. .. .. .. ..
3152 Dekksoffiserer og loser 60 100 59 800 60 220 60 100 59 700 59 950 .. .. .. 60 900 62 600 65 180
3153 Flygere 83 000 84 000 85 390 83 000 84 000 85 390 . . . . . .
3154 Flygeledere 74 300 76 400 80 420 74 300 76 400 80 420 . . . . . .
3211 Radiografer mv. 39 900 40 400 41 870 42 100 42 500 43 650 .. .. .. 39 600 40 100 41 600
3212 Bioingeniører 39 100 39 900 41 040 41 100 42 300 43 540 38 100 39 400 39 740 38 500 39 300 40 360
3213 Reseptarer 41 000 41 400 42 150 41 000 41 500 42 160 . . . .. .. ..
3214 Protese- og tannteknikere 39 300 40 900 42 230 39 300 40 900 42 230 .. .. .. .. .. ..
3240 Dyrepleiere 28 600 29 200 30 440 27 900 28 400 29 860 . . . .. .. ..
3251 Tannpleiere 37 400 38 200 39 350 38 600 39 200 40 430 36 700 37 600 38 750 .. .. ..
3254 Optikere 42 000 44 000 44 600 42 000 44 200 44 740 . . . .. .. ..
3256 Helsesekretærer 32 400 33 200 33 950 32 300 33 000 33 880 33 300 34 000 34 720 31 900 32 900 33 450
3257 Helse- og miljøkontrollører 53 900 53 500 55 000 58 700 58 500 60 110 .. .. .. 41 700 42 000 43 280
3258 Ambulansepersonell 38 800 39 700 40 960 44 900 45 000 47 660 .. .. .. 38 500 39 500 40 690
3259 Andre helseyrker 36 900 37 800 38 720 36 200 37 000 38 270 37 700 38 800 39 230 .. .. ..
3311 Finansmeglere 91 200 95 200 93 200 91 500 95 500 93 410 .. .. .. .. .. ..
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 46 400 47 700 49 320 46 400 47 700 49 320 .. .. .. .. .. ..
3313 Regnskapsførere 45 100 46 100 47 540 45 800 46 800 48 230 38 300 40 300 41 040 40 300 41 600 43 100
3315 Takstmenn 44 200 44 300 46 070 44 200 44 400 46 110 .. .. .. . . .
3321 Forsikringsagenter 50 900 52 900 53 100 51 000 52 900 53 250 .. .. .. .. .. ..
3322 Selgere (engros) 47 400 48 500 49 890 47 400 48 600 49 900 .. .. .. .. .. ..
3323 Innkjøpere 48 100 48 700 50 400 48 200 48 800 50 550 .. .. .. 44 900 46 600 48 300
3324 Handels- og skipsmeglere 96 800 86 200 96 450 96 900 86 200 96 450 . . . .. . .
3331 Speditører og befraktere 43 100 43 800 44 840 43 100 43 800 44 870 .. .. .. .. .. ..
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 45 600 46 000 47 620 46 300 46 400 48 140 .. .. .. .. .. ..
3333 Arbeidsformidlere 36 100 36 100 37 190 36 100 36 100 37 200 .. .. .. .. . .
3334 Eiendomsmeglere og – forvaltere 59 700 59 500 61 100 59 800 59 700 61 240 .. .. .. .. .. ..
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 49 500 50 600 52 290 50 100 51 100 52 770 48 500 49 800 51 430 44 900 46 100 47 500
3342 Advokatsekretær 38 100 39 200 40 360 38 100 39 200 40 360 . . . .. . .
3343 Sjefssekretærer 41 700 42 500 43 290 44 200 45 000 46 040 36 800 37 800 38 540 38 600 39 300 40 260
3351 Tollere 37 700 37 900 38 650 .. .. .. . . . 37 700 37 900 38 680
3352 Skattefunksjonærer 37 100 37 600 38 460 .. .. .. .. .. .. 37 100 37 500 38 430
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 35 500 36 000 36 850 39 100 39 700 39 930 35 900 37 300 38 070 35 200 35 700 36 480
3355 Politibetjenter mv. 46 400 47 500 47 700 .. . . . .. .. 46 400 47 500 47 700
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 37 400 38 300 39 450 40 800 41 800 42 550 36 700 37 600 38 620 37 600 38 400 40 300
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 38 000 38 800 39 950 37 700 38 200 39 730 37 500 38 500 39 500 40 300 41 500 42 240
3413 Religiøse yrker 35 900 36 800 37 990 34 200 35 100 36 170 37 500 38 400 39 650 .. .. ..
3421 Idrettsutøvere 42 800 40 900 40 560 42 800 40 900 40 560 . . . . . .
3422 Trenere og idrettsdommere 38 600 39 900 40 250 38 600 39 900 40 240 .. .. .. .. .. ..
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 32 700 33 800 35 230 32 600 33 700 35 160 .. .. .. .. .. ..
3431 Fotografer og filmfotografer 39 600 40 100 41 150 39 800 40 300 41 340 .. .. .. .. .. ..
3432 Interiørdesignere og dekoratører 37 400 38 700 38 900 37 400 38 700 38 910 . . .. .. .. ..
3434 Sjefskokker 34 400 35 400 36 150 34 100 35 100 35 770 36 300 37 300 38 060 37 300 37 800 39 980
3439 Andre yrker innen estetiske fag 36 500 37 600 38 660 36 400 37 300 38 310 36 200 37 500 38 650 37 200 38 900 40 410
3511 Driftsteknikere, IKT 47 600 48 200 49 240 50 100 51 000 52 090 34 500 34 600 35 040 42 900 43 300 44 280
3512 Brukerstøtte, IKT 39 800 40 900 42 030 39 700 40 900 42 030 .. .. .. 39 800 41 000 41 770
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 49 600 50 900 53 090 50 200 51 600 53 880 .. .. .. .. .. ..
3514 Internett-teknikere 47 000 48 300 49 780 47 000 48 400 49 870 .. .. .. .. .. ..
3521 Teknikere innen radio og tv 40 000 41 000 42 340 40 400 41 400 42 790 36 200 37 200 38 250 .. .. ..
3522 Teknikere innen telekom 40 300 40 800 40 930 40 000 40 600 40 590 .. .. .. .. .. ..
4110 Kontormedarbeidere 35 800 36 500 37 370 37 000 37 700 38 650 33 300 34 100 34 880 33 700 34 100 34 770
4132 Dataregistrere 36 700 38 000 39 910 36 800 38 200 40 280 .. .. .. .. .. ..
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 34 900 35 700 36 460 34 900 35 700 36 470 .. .. .. .. .. ..
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 28 600 27 800 29 270 28 600 27 800 29 270 . . . . . .
4214 Inkassomedarbeidere mv. 37 500 37 800 39 070 37 500 37 800 39 070 .. .. .. .. .. ..
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 36 200 36 500 37 490 36 200 36 500 37 490 .. .. .. .. .. ..
4222 Kundesentermedarbeidere 35 200 36 100 36 740 35 000 35 900 36 700 .. .. .. .. .. ..
4223 Sentralbordoperatører 32 900 33 800 34 480 32 700 33 600 34 330 .. .. .. 34 300 34 400 34 790
4224 Hotellresepsjonister 27 500 28 100 28 800 27 400 28 100 28 760 .. .. .. .. .. ..
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 36 300 37 400 36 000 35 600 36 600 35 400 .. .. .. .. .. ..
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 32 200 33 400 34 400 32 200 33 400 34 420 .. .. .. 32 500 .. ..
4227 Intervjuere 24 900 26 000 25 910 23 600 25 000 25 290 . . . .. 29 500 29 510
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 35 500 36 300 37 320 35 500 36 200 37 270 .. .. .. .. .. ..
4311 Regnskapsmedarbeidere 39 700 40 600 41 620 39 700 40 600 41 640 36 300 37 400 39 110 39 500 40 300 42 210
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 39 500 42 400 41 470 39 700 42 600 41 620 .. .. .. .. .. ..
4313 Lønningsmedarbeidere 40 500 41 400 42 660 41 100 42 000 43 330 37 000 37 800 39 070 .. .. ..
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 35 000 35 900 36 840 35 000 35 900 36 850 .. .. .. 33 700 34 700 35 110
4322 Logistikkmedarbeidere 41 600 42 200 43 690 41 900 42 600 44 040 .. .. .. 33 700 33 800 34 570
4323 Transportfunksjonærer 38 500 39 300 39 690 37 700 38 300 39 020 36 700 37 000 37 360 45 400 47 800 45 290
4411 Bibliotekassistenter 31 200 32 100 35 310 .. .. .. 31 200 31 300 34 030 .. .. ..
4412 Postbud og postsorterere 32 900 33 700 34 300 32 900 33 700 34 300 .. .. .. .. .. ..
4415 Arkivassistenter 37 400 37 700 38 630 38 500 38 200 39 490 35 900 37 100 38 310 37 400 37 700 38 440
4416 Personalkontormedarbeidere 42 100 43 000 44 220 42 500 43 500 44 590 .. .. .. .. .. ..
5111 Flyverter, båtverter mv. 34 100 34 000 35 220 34 100 34 000 35 220 . . . . . .
5112 Konduktører 44 900 45 700 48 470 44 900 45 700 48 530 .. .. .. .. .. ..
5113 Reiseledere og guider 29 700 30 100 30 600 30 400 30 900 31 160 25 300 25 600 26 500 35 200 33 100 35 300
5120 Kokker 31 300 31 700 31 950 31 100 31 400 31 630 32 400 32 900 33 560 32 600 33 400 33 830
5131 Servitører 25 900 26 500 27 280 25 900 26 500 27 260 .. .. .. .. .. ..
5132 Bartendere 25 800 26 600 27 120 25 700 26 600 27 110 .. .. .. .. .. ..
5141 Frisører 28 000 28 900 29 600 28 000 28 900 29 590 .. .. .. .. .. ..
5142 Kosmetologer mv. 29 900 31 400 32 210 29 800 31 400 32 160 .. .. .. .. .. ..
5151 Renholdsledere i virksomheter 33 800 35 000 35 620 33 700 35 200 35 810 33 800 34 600 35 160 .. .. ..
5152 Husholdere 35 500 35 900 36 920 35 400 35 500 36 600 .. .. .. .. .. ..
5153 Vaktmestre 34 600 35 300 36 280 35 700 36 300 37 400 33 300 34 100 34 800 34 200 34 900 35 720
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 38 200 39 400 40 160 38 200 39 400 40 200 .. .. .. . . .
5164 Dyrepassere og – trenere mv. 28 400 29 400 29 660 28 100 29 200 29 430 . . . .. .. ..
5165 Kjøreskolelærere 39 600 40 800 41 600 39 600 40 800 41 600 .. .. . . . .
5169 Andre personlige tjenesteytere 37 100 37 300 38 080 31 500 35 200 30 870 28 700 29 100 28 790 42 300 40 200 44 260
5211 Torghandlere 40 900 38 400 38 540 40 900 38 400 38 540 . . . . . .
5222 Butikkavdelingssjefer 35 900 36 900 37 520 35 900 36 900 37 520 .. .. .. .. .. ..
5223 Butikkmedarbeidere 29 300 30 100 30 740 29 300 30 100 30 740 28 200 29 600 30 340 .. .. ..
5230 Billettselgere 34 200 34 900 36 220 34 600 35 100 36 130 32 900 33 900 36 420 .. .. ..
5242 Demonstrasjonsselgere 31 600 32 600 33 790 31 600 32 600 33 790 . . . . . .
5244 Telefon- og nettselgere 35 300 35 400 35 620 35 300 35 400 35 620 .. .. .. .. .. ..
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 26 200 26 900 27 530 26 200 26 900 27 530 .. .. .. . . .
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 25 700 26 300 26 890 25 600 26 300 26 870 .. .. .. .. .. ..
5249 Andre salgsmedarbeidere 33 400 34 400 35 020 33 500 34 400 35 030 .. .. .. .. .. ..
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 29 700 30 400 31 190 29 200 29 700 30 740 30 000 30 700 31 340 36 000 35 600 37 420
5312 Skoleassistenter 29 800 30 700 31 190 29 300 30 100 30 680 29 900 30 700 31 210 .. .. ..
5321 Helsefagarbeidere 36 500 37 100 38 050 34 300 34 500 35 800 36 700 37 400 38 250 37 100 37 700 38 800
5322 Hjemmehjelper 31 600 32 000 32 850 30 900 30 900 32 140 31 900 32 500 33 280 . .. ..
5329 Andre pleiemedarbeidere 32 100 32 900 33 680 31 900 32 600 34 040 32 200 32 900 33 610 32 000 32 800 33 970
5411 Brannkonstabler 43 800 45 400 46 480 40 700 44 300 46 240 44 200 45 300 46 320 51 000 .. ..
5413 Fengselsbetjenter 38 100 38 600 39 820 .. .. .. .. .. .. 38 100 38 600 39 810
5414 Vektere 32 800 33 300 33 650 32 500 33 000 33 230 .. .. .. 39 100 39 100 40 000
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 29 900 30 600 31 270 29 300 29 900 30 510 30 700 32 000 32 560 .. .. ..
6113 Gartnere 29 600 30 600 31 130 29 200 30 300 30 840 31 300 31 800 32 370 33 600 34 600 35 380
6121 Melke- og husdyrprodusenter 27 200 27 600 28 570 27 100 27 500 28 460 .. .. .. .. .. ..
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 29 600 29 400 30 980 29 600 29 400 30 980 . . . . . .
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 26 200 26 700 27 430 26 200 26 600 27 350 .. .. .. .. .. ..
6210 Skogbrukere 31 100 32 200 32 550 31 100 32 300 32 570 .. .. .. .. .. ..
6221 Havbruksarbeidere 38 700 39 900 42 030 38 700 39 900 42 040 .. .. .. .. .. ..
6222 Fiskere 40 100 37 100 36 750 39 700 36 500 35 800 .. .. .. .. .. ..
7112 Murere 33 800 34 900 35 670 33 800 34 900 35 670 .. .. .. .. .. .
7113 Steinhoggere mv. 37 000 36 800 37 680 37 000 36 800 37 810 . .. .. .. .. ..
7114 Betongarbeidere 37 500 37 900 38 780 37 500 37 900 38 790 .. .. .. . . .
7115 Tømrere og snekkere 33 000 33 700 34 690 32 900 33 700 34 680 33 400 34 100 34 400 38 500 39 000 41 200
7119 Andre bygningsarbeidere 33 700 33 500 34 300 33 700 33 500 34 310 .. .. .. . . .
7121 Taktekkere 33 700 34 300 35 690 33 700 34 300 35 690 . . . . . .
7122 Gulv- og flisleggere 33 600 34 700 35 760 33 600 34 700 35 760 . . . . . .
7124 Isolatører mv. 35 300 35 100 36 930 35 300 35 100 36 930 . . . . . .
7125 Glassarbeidere 33 100 34 000 35 250 33 100 34 000 35 260 . . . .. .. ..
7126 Rørleggere og VVS-montører 36 500 37 600 38 750 36 500 37 600 38 760 36 200 37 200 38 040 .. .. ..
7127 Kuldemontører mv. 39 400 40 900 41 360 39 400 40 900 41 360 . . . . . .
7131 Malere og byggtapetserere 32 900 33 400 34 370 32 900 33 400 34 360 .. .. .. .. .. ..
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 33 800 34 300 34 960 33 800 34 300 34 960 .. .. .. . . .
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 34 000 34 700 35 390 33 700 33 200 33 670 34 200 35 100 35 860 . . .
7211 Støpere 32 500 33 400 34 820 32 600 33 400 34 820 .. . .. . . .
7212 Sveisere 36 100 36 500 36 870 36 100 36 500 36 880 .. .. .. .. .. ..
7213 Kopper- og blikkenslagere 34 100 34 800 36 380 34 100 34 800 36 380 .. .. .. .. .. ..
7214 Platearbeidere 34 000 34 600 35 320 34 000 34 600 35 310 .. .. .. . . .
7215 Riggere og spleisere 43 100 44 200 41 830 43 200 44 200 41 860 .. .. .. . . .
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 37 000 37 300 37 940 37 000 37 300 37 940 .. .. . .. .. ..
7223 Metalldreiere mv. 34 200 34 900 35 650 34 200 34 900 35 640 34 300 34 000 35 880 .. . .
7231 Bilmekanikere 33 700 34 600 35 490 33 300 34 300 35 020 .. .. .. 41 500 42 000 43 330
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 51 500 51 600 53 630 51 900 51 900 53 630 . . . 44 400 .. .
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 37 900 38 300 39 340 38 400 38 800 39 820 34 300 34 300 35 860 29 900 30 300 28 390
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 36 500 37 600 41 390 36 600 37 800 42 090 .. .. .. .. .. ..
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 33 900 34 100 35 020 34 000 34 200 35 020 .. .. .. . . .
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 29 600 31 000 32 080 29 500 31 000 31 960 .. .. .. .. .. ..
7321 Førtrykkere 38 800 38 900 38 310 38 800 38 900 38 330 .. .. .. .. .. ..
7322 Trykkere 36 200 36 700 37 410 36 300 36 700 37 420 .. .. .. .. .. ..
7323 Innbindere mv. 30 700 31 500 30 590 30 700 31 500 30 590 .. . . . . .
7411 Elektrikere 37 900 38 600 39 840 38 000 38 700 39 920 34 800 35 700 36 690 34 900 36 400 37 380
7412 Automatikere 43 900 44 400 45 700 43 900 44 400 45 740 .. .. .. .. .. ..
7413 Energimontører 37 700 39 200 40 450 37 800 39 300 40 450 .. .. .. .. .. ..
7421 Serviceelektronikere 38 100 38 700 39 790 38 100 38 700 39 810 .. .. .. . . .
7422 Tele- og IKT-installatører 32 500 33 700 34 250 33 700 35 000 35 600 19 600 19 200 20 150 33 000 34 300 35 970
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 32 500 30 800 33 990 32 500 30 800 33 990 .. .. .. . . .
7512 Bakere, konditorer mv. 31 400 31 800 32 340 31 400 31 800 32 330 .. .. .. . . .
7522 Møbelsnekkere 31 900 32 700 33 650 31 900 32 700 33 640 .. .. .. .. .. ..
7531 Skreddere, buntmakere mv. 33 300 34 300 36 020 31 300 32 300 34 280 .. .. .. 35 100 36 600 37 920
7534 Møbeltapetserere mv. 32 700 32 500 34 920 32 800 32 500 34 960 .. .. .. .. .. ..
7541 Yrkesdykkere 43 800 46 800 47 320 43 900 46 800 47 340 .. .. .. . .. ..
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 51 200 52 000 51 790 51 200 52 000 51 800 .. .. .. . . .
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 36 400 37 800 38 980 36 400 37 800 38 980 . . . . . .
7549 Andre håndverkere 27 800 29 100 29 700 27 800 29 100 29 680 .. .. .. .. .. ..
8111 Bergfagarbeidere 39 100 39 200 40 630 39 100 39 200 40 680 .. .. .. .. .. .
8113 Operatører innen boring mv. 56 300 57 500 58 020 56 300 57 500 58 030 .. .. .. . . .
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 35 000 35 500 36 240 35 000 35 500 36 240 . . . . . .
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 34 700 35 400 36 310 34 700 35 400 36 310 .. .. .. .. .. ..
8131 Operatører innen kjemisk industri 39 700 41 100 41 950 39 800 41 100 41 990 .. .. .. .. .. ..
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 34 000 34 600 36 010 34 000 34 600 36 010 .. . . . . .
8142 Operatører innen plastprodukter 33 000 33 900 34 300 33 000 33 900 34 300 .. . .. . . .
8143 Operatører innen papirprodukter 31 300 31 700 32 550 31 300 31 700 32 550 . . . . . .
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 32 200 33 000 33 840 32 200 33 000 33 840 .. .. .. .. .. ..
8153 Industrisyere 30 100 30 600 31 660 30 000 30 600 31 650 .. .. .. .. .. .
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 28 900 30 000 30 620 28 600 29 800 30 450 30 400 31 300 31 580 .. .. ..
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 32 100 32 800 34 040 32 100 32 800 34 040 .. .. .. .. .. ..
8171 Operatører innen treforedling 32 600 33 700 34 130 32 600 33 700 34 120 .. .. .. . . .
8172 Operatører innen trelastproduksjon 30 900 31 700 32 780 30 900 31 700 32 780 .. .. .. . . .
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 32 500 33 400 34 440 32 500 33 400 34 440 . .. . . . .
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 38 500 39 100 40 140 41 400 41 100 42 520 37 400 38 300 39 200 . . ..
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 35 900 36 000 37 970 35 900 36 000 37 970 . . . . . .
8211 Montører av mekaniske produkter 35 600 35 600 36 610 35 600 35 600 36 620 .. .. .. . . ..
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 35 900 37 300 38 190 35 900 37 300 38 190 . . . . . .
8311 Lokomotiv og T-baneførere 53 600 52 900 55 970 53 600 52 900 56 010 .. .. .. .. .. ..
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 30 800 31 900 32 480 30 700 31 800 32 410 32 400 33 500 34 200 34 200 35 700 36 520
8331 Bussjåfører og trikkeførere 33 500 34 500 35 400 33 500 34 500 35 410 .. .. .. . . .
8332 Lastebil- og trailersjåfører 34 200 34 800 35 620 34 200 34 800 35 620 .. .. .. .. .. ..
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 32 400 33 500 33 790 32 400 33 600 33 800 .. .. .. . . .
8342 Anleggsmaskinførere 36 400 37 400 38 180 36 500 37 400 38 340 34 800 35 700 36 440 43 100 44 900 43 270
8343 Kran- og heisførere mv. 39 100 39 500 40 740 39 100 39 500 40 770 .. .. .. . . .
8344 Truckførere 33 300 34 100 35 170 33 300 34 100 35 170 . . . . . .
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 39 500 39 700 40 890 39 500 39 700 40 870 .. .. .. .. .. 43 590
9111 Renholdere i private hjem 28 200 29 100 29 800 28 000 28 900 29 640 .. .. .. . . .
9112 Renholdere i virksomheter 29 900 30 500 31 250 29 700 30 200 30 960 30 000 31 000 31 570 30 500 31 300 32 280
9122 Bilvaskere 29 400 30 200 30 830 29 400 30 200 30 830 .. .. .. . . .
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 24 100 25 400 25 640 24 100 25 400 25 640 . . . . . .
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 25 100 25 600 25 560 24 900 25 400 25 330 .. .. .. .. .. ..
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 27 400 26 800 25 630 27 400 26 800 25 590 .. .. .. .. .. ..
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 28 800 29 200 29 950 28 500 29 100 29 780 29 400 29 500 30 370 .. .. ..
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 33 700 34 400 35 000 34 000 34 700 35 310 29 300 30 000 30 580 19 000 19 100 19 560
9313 Hjelpearbeidere i bygg 30 300 31 000 31 750 30 300 31 000 31 750 .. .. .. .. .. .
9321 Håndpakkere mv. 32 800 32 400 32 870 32 800 32 400 32 850 .. .. .. .. .. ..
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 33 100 33 600 34 420 33 100 33 600 34 420 .. .. .. .. .. ..
9333 Laste- og lossearbeidere 31 400 33 300 34 060 31 400 33 300 34 070 .. .. .. .. .. ..
9334 Varepåfyllere 28 200 29 600 28 590 28 200 29 600 28 600 .. .. .. .. .. ..
9412 Kjøkkenassistenter 26 800 27 400 28 030 26 100 26 700 27 290 31 100 31 800 32 290 30 300 31 400 32 410
9510 Reklamedistributører mv. 29 600 30 700 33 990 29 600 30 700 33 990 . . . . . .
9611 Renovasjonsarbeidere 32 600 33 100 34 650 32 500 32 900 34 670 33 000 33 600 34 610 . . .
9612 Gjenvinningsarbeidere 30 300 31 000 31 810 30 100 31 000 31 840 31 600 30 900 31 700 . . .
9621 Bud mv. 31 900 28 700 31 100 31 900 28 700 31 150 .. .. .. .. .. ..
9622 Altmuligmann 30 000 30 600 31 270 30 100 30 600 31 430 27 700 27 800 28 220 32 200 33 400 34 030
9629 Andre hjelpearbeidere 29 800 30 900 31 940 29 200 30 500 31 290 32 000 31 600 33 330 30 500 32 700 34 690