Barnehagelærar, vikariat – Bjørnafjorden kommune Lysekloster barnehage

Education Kindergarden

(5 hours ago)

 • LYSEKLOSTER
 •  Post Date: 7. April 2021
 •  Expire date: 11. April 2021
Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: 11-04-2021

 

Barnehagelærar, vikariat

Org.nr.:844458312 Stillingsident: 21/2756 Presentasjon av stillingen :

Vi har ledig 100 % vikariat som barnehagelærar frå no og fram til 16. juli 2021

Lysekloster barnehage er ein fire avdelings barnehage med to avdelingar for barn 1-3 år og tre avdelingar for barn 3-6 år. Vi er ein barnehage med fagleg tyngde og høg pedagogisk tettleik. Vi ønsker deg som brenn for å kunne påvirke barna sin kvardag og utvikling positivt.

I Bjørnafjorden kommune kan vi tilby eit inspirerande og mangfaldig fagmiljø der vi jobbar målretta for å skape gode oppvekstvilkår for barna våre. Barnehageutvikling står sentralt med særleg vekt på livsmeisting og godt barnehagemiljø. Satsingsområda er språk, leik, realfag, inkluderande barnehagemiljø og livsmeistring for alle.

Arbeidsstad
Barnehagen ligg i naturskjønne omgjevnader på Edne, like ved idrettsbana og Lysekloster skule. Vi har eiga hytte og naturleikeplass i skogen. Dette bruker vi aktivt i arbeidet med barnegruppene.
Sjå på heimesida vår: www.lysekloster-barnehage.no

Arbeidsoppgåver
Medansvar for eit godt pedagogisk tilbod til barna, og for å bidra til å legge til rette for barnas læring, utvikling og danning

 • Medansvar for utviklinga av barnehagen som pedagogisk verksemd
 • Sjå barnehagen i ein heilskap, ha omsorg for alle barn og aktivt ta del i utviklinga av barnehagen
 • Foreldresamarbeid
 • Tverrfagleg samarbeid med eksterne instansar som fagsenter, PPT og barnevern
 • Bidra til å utforme og gjennomføre store og små planer for barnehagen

Kvalifikasjonar
Utdanning som barnehagelærar. Utdanning frå utlandet skal vere NOKUT-godkjent.
Søkarar må ha særs gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar. Nynorsk er administrasjonsmålform i Bjørnafjorden kommune.

Vi gjer merksam på at du må legge fram politiattest.

Eigenskapar
Vi ser etter deg som:

 • har eit positivt menneskesyn og gode evner til samarbeid
 • er ein god språkmodell
 • er glad i å vera ute
 • har gode evner til kommunikasjon og refleksjon
 • kan ta ansvar og initiativ
 • er fleksibel og løysingsorientert
 • har gode leiareigenskapar, er trygg og tydeleg
 • har stor arbeidskapasitet
 • er engasjert
 • har god digital kompetanse
 • har evne og vilje til å skape gode relasjonar med barn, foreldre og kollegar

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Løn etter gjeldande avtalar
 • Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkarliste med navn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følge vil søkaren varslast om dette.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Liv Wallem Aspaker, Tlf: +47 56 30 33 70, Mobil +47 906 13 587, Epost: livasp@bjornafjorden.kommune.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Bjørnafjorden kommune Lysekloster barnehage orgnr: 875297252
Kort om arbeidsgiver

Bjørnafjorden kommune blei til 1. januar 2020 etter kommunesamanslåinga mellom Os og Fusa kommuner. Kommunen har i underkant av 25 000 innbyggarar med rundt 1800 tilsette. Organisasjonen står ovanfor store endringar, og er avhengig av stor medverknad frå alle sine tilsette. Leiinga anerkjenner dei tilsette sine kvalitetar og oppmodar til involvering gjennom prosjektarbeid, idédugnader, workshops og samarbeid tilpassa den enkelte sitt arbeidsmiljø og arbeidskvardag. Målet for Bjørnafjorden kommune er å vere eit raust og attraktivt lokalsamfunn med evne og vilje til nyskaping. Med desse måla, saman med større omstilling i organisasjonen treng vi tilsette som lyttar med respekt, finn smarte løysingar, er inkluderande og som gjer det dei seier. Vil du vere med på laget?

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Barnehage
Sted LYSEKLOSTER (Adresse: Edne 19 Postnr: 5215)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 11-04-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/e6496539-9b11-4fb2-8528-8d4fe0d1a1bd
XML_STILLING

Ledig stilling: Barnehagelærar, vikariat - Bjørnafjorden kommune Lysekloster barnehage