Denne stillingen har utløpt

Familierådgiver – VINDAFJORD KOMMUNE BARNEVERN

Socialcare and leisure work Familieradgiver

(9 måneder siden)

 • Norge, ølen
 •  Lagt til dato: 10. september 2019
 •  Expire date: 25. september 2019
Stillingsbeskrivelse

Published 10 Sep 2019 08:34:02
Deadline: Unknown


VINDAFJORD KOMMUNE BARNEVERN

5580 ØLEN

Etne Vindafjord barnevernteneste har nye lokaler på Vindafjord rådhus i Ølen. Tenesta er interkommunal og samlokalisert med helsestasjon, psykisk helseteneste og PPT.Eininga består av 13,5 årsverk og er organisert i tre team; mottak/undersøking/tiltak – omsorg – tiltak.

Familierettleiar

Me søkjer:


Familierettleiar i 100% vikariat v/Familieteamet- Rådhuset i Vindafjord, Ølen.
Stillinga er ledig frå 01.01.2020 till 31.12.2020.

Hovudarbeidsoppgåver

 • Yte heilskapelege og spesialiserte tiltak til familiar
 • Tidleg intervensjon
 • Foreldrerettleiing
 • Individuell oppfølging av barn og ungdom
 • Utviklingsstøttande og målretta endringsarbeid i familiar, individuelt eller i grupper på ulike arenaer.
 • Arbeide i team og sjølvstendig
 • Tverrfagleg samarbeid internt i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Sosialfagleg høgskuleutdanning
 • Vidareutdanning i familieterapi, eventuelt formell kompetanse tilstøytane fagområder
 • Kompetanse på fleirkulturelt-/minoritetsarbeid. Erfaring frå området kan kompensera for manglande formell kompetanse.
 • Cos-P sertifisering

Andre opplysninger


Vindafjord kommune sitt Familieteam gir heilskapelege og spesialiserte tenester til dei familiane som ynskjer og har behov for det.
Teamet består av fem familierettleiare, med brei og spissa kompetanse.
Teamet er på den eine sida eit lågterskeltilbod som ein del av helsestasjonen i kommunen. Det er også tilbod om individuell oppfølging til barn og ungdom som strevar med si psykiske helse.
På den andre sida har Familieteamet ansvar for gje tiltak etter barnevernlova, organisert som ein bestillar/utførar-modell kor Etne Vindafjord barneverntenester i samarbeid med den einskilde familie ber om tenester.
Noko kveldsarbeid må forventas. Kommunen har bilar, men det vil til ein viss grad vere naudsynt å bruke eigen bil.

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest.
Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn 3 mnd. Ta kontakt med helsesøster viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Personlege egenskaper


Engasjert, med særleg evne til å skape gode samarbeidsrelasjonar.

Me kan tilby

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Bedriftskunstlag
 • Seniorordning
 • Tilsetjing på vanlege vilkår
 • Fra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
 • Kommunalt kor, KORe’ Vindafjord www.korevindafjord.no

Lønsvilkår


Løn etter gjeldande avtaleverk.

Søknad sendes


Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1160-2019-09-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Familierettleiar for VINDAFJORD KOMMUNE BARNEVERN

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10127976

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver VINDAFJORD KOMMUNE BARNEVERN
Bransje Sosial-
Yrke Familierådgiver
Sted ølen (Postnr: 5580)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown