Ledig stilling: Lærer (språkkurs) – TYSVÆR OPPLÆRINGSSENTER

Select rough translation.

Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 13 Sep 2019 08:16:02
Deadline: Unknown


TYSVÆR OPPLÆRINGSSENTER

5563 FØRRESFJORDEN

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen. Vi gjer merksam på at berre tilsette i Tysvær kommune (fast eller vikar) kan søkje stillingar som merka INTERN i overskrifta

S-15 23,9% vikar Tospråkleg lærar polsk – Særskilt språkopplæring

Vikariatet går fra 14.10.19-31.07.20.

Tysværskulen


Tysvær kommune har åtte grunnskular med til saman 1640 elevar, og eit opplæringssenter som gir spesialundervisning og grunnskuleopplæring til vaksne, i tillegg til norskopplæring for innvandrarar.
Tysværskulen har vurdering for læring, realfag og læringsmiljø som satsingsområde.

Vi søkjer


Tospråkleg lærar som kan gje morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring til elevar ved ulike skular i kommunen.

Kvalifikasjonar


Etter forskrift til Opplæringslova, § 14-4 skal eitt av fylgjande 4 punkt vere oppfylt:
  • Lærarutdanning frå heimlandet til eleven.
  • Lærar med same morsmål som eleven med bachelorgrad (3 år) kor minst 1,5 år av graden omhandlar heimlandet til eleven sitt språk og kultur, og dessutan pedagogisk utdanning.
  • Lærar utan same morsmål som eleven, men med universitets- eller høgskuleutdanning på til saman 90 studiepoeng i eleven sitt språk og kultur, i tillegg til pedagogisk utdanning.
  • Lærar med 3-årig faglærarutdanning for tospråklege (jf. godkjend plan).


  • Tospråklege lærarar må ha dokumentert gode norskkunnskapar, tilsvarande B2 (skriftleg og munnleg).
   Erfaring med fleirspråkleg opplæring er ynskjeleg.

   Det er krav om gyldig opphalds- og arbeidsløyve.

   Personlege eigenskaper


   Vi ynskjer lærarar som
   • er fleksible, samarbeidsorienterte og løysningsorienterte
   • kan arbeide sjølvstendig og strukturert
   • har interesse for andrespråkslæring og minoritetsspråklege barn sin skulesituasjon

   Vi tilbyr

   • faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø

   Lønnsvilkår


   Løna blir fastsett etter reglane i hovudoverenskomsten etter utdanningsstatus og ansiennitet

   Søknad sendes


   Spørsmål kring korleis du søkjer kan rettast til Servicetorget på telefon: 52 75 70 00.

   Vitnemål og attestar skal kun takast med til evt.intervju, og desse blir dessverre ikkje returnerte.

   Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar begynner i stillinga ihht gjeldande lovverk. Det vert teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling. Politiattesten skal ikkje leggjast ved søknaden.

   Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1146-2019-09-13 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

S-15 23,9% vikar Tospråkleg lærar polsk – Særskilt språkopplæring for TYSVÆR OPPLÆRINGSSENTER

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10131098

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver TYSVÆR OPPLÆRINGSSENTER
Bransje Barnehage
Yrke Lærer (språkkurs)
Sted Førresfjorden (Postnr: 5563)
Stillingstype Vikar
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback