Ledig stilling: Konsulent (arbeidsmarkedsetaten) – NAV Lindås

Select rough translation.

Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 09 Oct 2019 07:11:31
Deadline: Unknown


NAV Lindås

5914 ISDALSTØ

Frå 01.01.20 er kommunane Lindås, Meland og Radøy slått saman til Alver kommune. NAV Alver vert NAV-kontoret i den nye kommunen, og har som mål å vere eit framtidsretta og moderne NAV-kontor. NAV Alver skal medverke til auka sysselsetting og velferd i kommunen og regionen. NAV Alver har tre avdelingar: Ungdom og integrering, Arbeidsliv, Service og Velferd. I tillegg er NAV Alver regionskontor for statleg tenester i NAV region Nordhordland. Velkommen som søkjar til ei spennande stilling i nye NAV Alver!

Avdelingsleiar ved NAV Alver, avdeling for Arbeidsliv

FAST STILLING SOM AVDELINGSLEIAR FOR AVDELING FOR SERVICE OG VELFERD


NAV Alver skal tilsetje ein avdelingsleiar for avdelinga Service og velferd, som skal vere ansvarleg for:
 • Gode tenester, resultat- og rapporteringsansvar på avdelinga sine fagfelt:
 • Publikumsmottak, det fysiske og digitale førstemøtet for å avklare behov og rettar, behovsvurderingsteam, tenester til kortidsledige arbeidssøkjarar, marknadskontakt og aktivitetstilbod, eksternt samarbeid teneleg utfrå innbyggjergruppene avdelinga skal gje tenester til, gjeldsrådgjeving, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bustadhjelp, post og journalføring
 • Overordna fagleg ansvar, og ansvar for strategisk og innovativ tenesteutvikling. Sikre systematisk brukarmedverknad og gjennom nye samarbeidsmodellar realisere samfunnsoppdraget til NAV
 • Synleg samfunnsaktør og samarbeidspart for omgjevnadane
 • Regional tenesteutvikling innan sine fagområde for å sikre tenester med høg kvalitet i heile Nordhordland
 • Etablering av eit attraktivt arbeidsfellesskap der ambisjonar, fagleg styrke og forbetringskultur er eit kjenneteikn
 • Kompetansebygging og ein fagleg sterk profil for tenestene i avdelingane
 • Systematisk HMS i avdelinga i samarbeid med tilsette, verneombod og tillitsvalde
 • Leiing, drifts- og budsjettoppgåver
 • Personalansvar for omlag 16 årsverk
 • Del av leiargruppa for kontoret og spesielt for å sikre at NAV Alver yter dei beste arbeids- og velferdstenestene til innbyggjarar og arbeidsliv
 • Systematisk og involverande i drift og utvikling av tenestene, og kunne dokumentere gjennomføringsevne i tråd med fastsette mål og forventningar
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillinga

Kompetansekrav

 • Utdanning på høgskule- eller universitetsnivå. Særleg relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Leiarerfaring og du kan visa til gode resultat.
 • God skriftleg og muntlig fremstillingsevne

Personlege eigenskapar

 • Genuint interessert å byggje og yte arbeids- og velferdstenester av beste sort
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å vere med å skape jobbmotivasjon, engasjement og arbeidsglede
 • Gje støtte og sikre fagleg tryggleik blant medarbeidarane
 • Evne til å byggje bruer og stå fram samlande når ulike interesser, miljø og samarbeidspartar møtast
 • Vere ein inkluderande lagspiller
 • Vere ryddig og strukturert
 • Vere løysningsorientert og nytenkjande
 • Evne å bruke moglegheitene i ein digital kvardag

Søknad


Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Vi tilbyr

 • Kommunal stilling som avdelingsleiar
 • Avtale om løn etter gjeldande tariff
 • God pensjonsordning i KLP

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1263-2019-10-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Avdelingsleiar ved NAV Alver, avdeling for Arbeidsliv for NAV Lindås

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10147838

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NAV Lindås
Bransje Sosial-
Yrke Konsulent (arbeidsmarkedsetaten)
Sted Isdalstø (Postnr: 5914)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback